Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. Wij raden aan om over te stappen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Bezoek ons in The Area in Amsterdam Klik hier voor meer informatie

This is your heading text.

Algemene voorwaarden Area8
E-mail: info@area8.nl
Website: https://area-8.com
1. Area8 B.V.: gevestigd te Cruquiusweg 94c, Amsterdam onder KvK nr. 92066356.
2. Klant: Particuliere klant met wie Area8 een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Area8 en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Area8.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die Area8 hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Area8 hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Area8 te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Area8 niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn
1. Area8 mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 3 maanden na bestelling te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Area8 de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Area8 behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalenB
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Area8 gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Area8.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Area8 zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Area8 op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Area8, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Area8 te betalen.

Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Area8 gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Area8 roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Area8, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
1. Het grootste deel van de producten vervaardigd en/of geleverd door Area8 is op maat gemaakt en niet geprefabriceerd. Producten die volgens de specifieke wensen van de klant zijn samengesteld en niet uit voorraad worden geleverd, vallen buiten het recht op herroeping. Dit geldt voor producten die zijn vervaardigd op basis van individuele keuzes van de klant.
2. Een consument kan, producten op voorraad en/of voor producten waarbij geen individuele keuzes zijn gemaakt, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het product niet is beschadigd

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht, voor producten op voorraad en/of voor producten waarbij geen individuele keuzes zijn gemaakt, kenbaar maken via e-mail: info@area8.nl.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Area8, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5. Indien de consument Area8 verzoekt om het product op te halen, zijn de kosten hiervoor voor rekening van de consument. Deze kosten bedragen € 150,00 inclusief BTW voor adressen binnen Nederland & België. Dit is enkel wanneer het niet met een postbedrijf zoals: PostNL, DHL kan worden verzonden.
Voor landen buiten Nederland & België zal dit hoger zijn en afhankelijk van de bezorgkosten op dat moment.
Het product moet op het afgesproken tijdstip klaarstaan achter de eerste drempel en deugdelijk verpakt zijn. Als dit niet het geval is, zal het product niet worden meegenomen.

6. Onze verpakkingen zijn van hoogwaardige kwaliteit en worden speciaal voor elke bestelling op maat gemaakt. Indien je de verpakking niet meer hebt of als deze niet meer in originele staat verkeert, zullen wij een nieuwe verpakking moeten maken. De kosten hiervoor bedragen € 70 per verpakking.

Transport en beschadiging bij levering
- Area8 is verantwoordelijk voor schades aan het product tot aan de eerste deur/drempel. Beschadigingen die worden veroorzaakt na eerste deur/drempel is Area8 niet aansprakelijk.
- De klant is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient de klant na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

Werden de juiste goederen geleverd?
Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 48 uur na levering aan info@area8.nl te melden. De kosten voor het vervangen van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Area8. OpschortingsrechtTenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. RetentierechtArea8 kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Area8 heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Area8.Area8 is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.VerrekeningTenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Area8 te verrekenen met een vordering op Area8.EigendomsvoorbehoudArea8 blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Area8 op grond van wat voor met Area8 gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.Tot die tijd kan Area8 zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.Indien Area8 een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Area8 het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.LeveringLevering vindt plaats zolang de voorraad strekt.Levering vindt plaats door Area8, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Area8 het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Area8 kan tegenwerpen.Bij opgeven van verkeerd bezorgadres door de klant, is de klant verantwoordelijk voor alle gevolgen en kosten van dien.LevertijdDe door Area8 opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Area8.Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Area8 niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.Feitelijke leveringDe klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.TransportkostenTransportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.Verpakking en verzendingIndien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Area8 niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Area8, bij gebreke waarvan Area8 niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.BewaringIndien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.Montage/InstallatieHoewel Area8 of transportpartners zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.GarantieTenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat Area8 voor een periode van 24 maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten.De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.VrijwaringDe klant vrijwaart Area8 tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Area8 geleverde producten en/of diensten.KlachtenDe klant dient een door Area8 geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Area8 daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.Consumenten dienen Area8 binnen 48 uur na levering op de hoogte te stellen van eventuele schades op producten.De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Area8 in staat is hierop adequaat te reageren.De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Area8 gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.Ingebrekestelling1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Area8.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Area8 ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.Hoofdelijke aansprakelijkheid klantAls Area8 een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Area8 verschuldigd zijn.Aansprakelijkheid Area8Area8 is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.Indien Area8 aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.Area8 is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.Indien Area8 aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.VervaltermijnElk recht van de klant op schadevergoeding van Area8 vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.OvermachtIn aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Area8 in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Area8 kan worden toegerekend in een van de wil van Area8 onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Area8 kan worden verlangd.Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Area8 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Area8 er weer aan kan voldoen.Area8 is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.Wijziging van de overeenkomstIndien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.Wijziging algemene voorwaardenArea8 is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.Grote inhoudelijke wijzigingen zal Area8 zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.Overgang van rechtenRechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Area8.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheidWanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Area8 bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.Toepasselijk recht en bevoegde rechterOp iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Area8 is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.Opgesteld op 3 maart 2024.

UW WINKELWAGEN

Er zijn geen producten meer te koop

Uw winkelwagen is leeg

De zomer komt eraan | 15% korting op alles